ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกด้วยความยินดีค่ะ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมปฏิรูปการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ประกอบในการจัดการการศึกษา
3. ปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ
7. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน โดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตลอดถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น